Tuesday, March 16, 2010

نیچه

نیچه:
مذهب مردم را متقاعد کرده که: مرد نامرئی در آسمانها زندگی می کند که تمام

رفتارهای تو را زیر نظر دارد لحظه به لحظه آنرا

و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام کارهایی که تو نباید آنها را انجام دهی و اگر

یکی از این کارها را انجام دهی او تو را به جایی می فرستد

که پر از آتش و دود و سوختن و شکنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا 

زندگی کنی، رنج بکشی، بسوزی و فریاد و ناله کنی . . .
ولی او تو را دوست دارد

No comments:

There was an error in this gadget